USLOVI POMOĆI NA PUTU ZA PAKET „PREMIJUM PLUS“ – AM CLUB SRB (SKRAĆENO AMC)

 

Član 1.

Korisnik usluge pomoći na putu može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije ili pravna lica.

Član 2.

Pomoć na putu dobija korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o usluzi pomoći na putu i odnosi se samo i isključivo na lice navedeno u Ugovoru (vezano je za osobu tj. vlasnika Ugovora). Korisnik ovu uslugu može da iskoristi na bilo koje putničko vozilo (maksimalno 3 vozila) u kome se nađe u momentu kvara ili nezgode.

Član 3.

Da bi Korisnik usluge pomoći na putu ostvario pravo na korišćenje ovog paketa dužan je da AMC-u priloži na uvid registarske tablice svih putničkih automobila (maksimalno 3 automobila) koje će da vozi i da u momentu kvara ili nezgode ima važeći Ugovor o pomoći na putu radi identifikacije.

Član 4.

Rok važenja Ugovora počinje od momenta uplate usluge pomoći na putu i traje shodno važenju Ugovora.

Član 5.

Pozivom CALL CENTRA AMC-a na broj 0800/021-024 u periodu od 08h do 17h korisnik usluge pomoći na putu dobija informacije i pomoć:

 • o stanju na putevima
 • neograničeni broj pravnih saveta iz oblasti saobraćaja (upit izvršiti putem mail-a)
 • stručno savetovanje u slučaju nastanka saobraćajne nezgode
 • stručnu pomoć prilikom naplate štete kod osiguravajućeg društva
 • procenu vrednosti vozila (potrebno je dostaviti očitanu saobraćajnu dozvolu putem mail-a)
 • ceni putarina na teritoriji Srbije

Član 6.

Pozivom CALL CENTRA AMC-a na broj 0800/021-024, korisnik usluge pomoći na putu za vreme trajanja Ugovora ima pravo da iskoristi samo jednu od sledećih asistencija dva puta za vreme trajanja ugovora, u zavisnosti od njegove potrebe i ta usluga je dostupna korisniku usluge 24h dnevno, 365 dana u godini:

-šlepovanje bez ograničenja kilometraže do najbližeg servisa u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode bez naknade, a u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara u najbližem servisu, vozilo se šlepa do adrese u ličnoj karti korisnika usluge bez ograničenja kilometraže

ili

– manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) bez ograničenja kilometraže

ili

– dostava ključa od mesta prebivališta korisnika usluge do mesta slučaja, takođe bez ograničenja kilometraže bez naknade

Korisnici ovog paketa dobijaju prevoz, od mesta kvara i nezgode, do odredišta istovara vozila za maksimalno 5 putnika iz vozila bez naknade.

Korisnici usluge pomoći na putu dobijaju uslugu smeštaja lica (max. 5 putnika) u najbližem hotelu (max. troškovi 3000 din po osobi, max. 1 dan). Pravo na uslugu noćenja korisnik usluge ostvaruje tek kada se izvrši šlepovanje vozila korisnika usluge, a i pravo na uslugu noćenja koja se ne može iskoristiti zasebno.

-popust za prevoze nakon iskorišćenja paketa 30%

 

Ugovorena pomoć na putu kao i obaveza AMC-a počinje kada korisnik usluge kontaktira Call Centar AMC-a, na broj 0800/021-024, koji je na raspolaganju 24h dnevno, 365 dana u godini i za vreme neradnih dana.

Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga preko sledećih informacija koje će tražiti od lica koje je

uputilo zahtev:

 • Broj ugovora
 • Priroda kvara
 • Lokacija gde se desio kvar
 • Ime i prezime Korisnika usluge
 • Vozilo i registarske oznake

Član 7.

Sve navedene usluge pomoći na putu se pružaju na teritoriji Srbije (izuzev A.P. Kosovo i Metohija).

Član 8.

Prijava kvara ili udesa CALL CENTRU AMC-a na broj 0800/021-024 mora biti isključivo na dan kada se neispravnost vozila desila, i tad se podrazumeva da se pruža usluga pomoći na putu, koju je AMC u obavezi da izvrši u skladu sa ovim Uslovima, osim u slučajevima navedenim pod čl. 15, čl. 16 i čl.17 ovih Uslova.

Član 9.

Korisnik usluge stiče pravo na uslugu pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u saobraćaju, a ako je za utovar njegovog vozila na šlep potrebno specijalizovano vozilo za izvlačenje u tom slučaju AMC organizuje specijalno vozilo o trošku Korisnika usluge po redovnom cenovniku vršioca usluge.

Član 10.

Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena usluga pomoći na putu.

Član 11.

U slučaju da Korisnik usluge prekorači limite koji su pokriveni od strane AMC-a, Korisnik usluge sam snosi ostatak troškova po cenovniku pružaoca usluge sa popustom od 20%.

Član 12.

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka teretna vozila koja ne prelaze ukupnu težinu od 3,0 t bruto.

Od pružanja ove usluge pomoći na putu, izuzeta su sva kombi vozila i vozila javnog prevoza.

Član 13.

Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila (asfaltni, betonski put), a ne važi na nekategorizovanim putevima.

Član 14.

AMC se obavezuje da će na lice mesta doći u najkraćem mogućem roku od momenta prijave kvara, udesa CALL CENTRU AMC-a, izuzev u situacijama kada zbog više sile vozilo nije u mogućnosti da dođe u ugovorenom roku, o čemu će Korisnik usluge biti obavešten od strane CALL CENTRA AMC-a.

Član 15.

AMC kao preduzeće sa delatnošću pružanja usluge pomoći na putu (zamena pneumatika, davanje struje, utovar, prevoz i istovar vozila), ne pokriva nikakvu vrstu troškova kod popravke vozila na licu mesta, vezanu za rezervne delove (pneumatik,…) i gorivo, neophodne za osposobljavanje vozila za nastavak putovanja, kao ni nikakvu vrstu troškova u servisu, koji proisteknu prilikom otklanjanja kvara zbog kog je vozilo i došlepano u servis.

Takođe, ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje proceduru za ostvarivanje usluge pomoći na putu i sam (bez pozivanja AMC-ovog Call Centra), o svom trošku, organizuje neku od usluga iz čl.5 ovih Uslova, AMC ne vrši refundaciju tako nastalih troškova Korisniku usluge.

Nikakva vrsta refundacije nije predmet ovog Ugovora.

Član 16.

AMC se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili obustavljanje pružanja usluge pomoći na putu u slučaju više sile, građanskog ili međunarodnog rata, pobuna, ustanaka, demonstracija ili sl.

Član 17.

U slučaju da Korisnik usluge na bilo koji način zloupotrebljava pomoć na putu (davanje lažnih informacija pri predstavljanju CALL CENTRU AMC-a na broj 0800/021-024 i slično), nastupa momentalno raskidanje Ugovora između AMC-a i tog Korisnika usluge, uz pravo AMC-a na naknadu pričinjene štete od strane korisnika usluge i pravo AMC-a na jednostrani raskid ugovora, bez prava žalbe Korisnika usluge.

Član 18.

Usluga pomoći na putu od strane AMC-a neće biti izvršena niti će AMC snositi troškove u sledećim slučajevima:

– šteta ili gubici prouzrokovani direktno ili indirektno ratom, okolnostima sličnim ratu, unutrašnjim javnim poremećajima ili zvaničnim ukazima i krađom

– jonizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje od nuklearnog goriva

– radioaktivne, toksične ili druge štetne karakteristike eksplozivnih, nuklearnih postrojenja ili njihovih delova

– gubitak, uništenje ili šteta prouzrokovana vazdušnim udarima od aviona ili drugih letelica koji se kreću brzinom zvuka ili nadzvučnom brzinom

– automobilske trke, reli vožnje, testovi brzine i izdržljivosti ili druga vrsta treninga slična tome

– nesreće ili povrede izazvane namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili izazvane aktivnostima koje lokalne vlasti nisu odobrile

– šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla

– u slučaju da je Korisnik usluge, kao vozač vozila kome treba pružiti uslugu pomoći na putu, pod dejstvom alkohola i drugih opijata, on kao takav ne sme da bude učesnik u saobraćaju, te AMC nije ni u obavezi da takvom licu pruži uslugu pomoći na putu.

– ako se vozilo kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje treba da pruži uslugu pomoći na putu

– ukoliko korisnik usluge želi ovaj paket da iskoristi u vidu standardnog šlepovanja, a ne stvarne potrebe za uslugom pomoći na putu i pri tom da lažne informacije o stanju vozila, AMC će ovo tretirati kao zloupotrebu, neće biti u obavezi da preveze vozilo, a sam izlazak na lice mesta i utvrđivanje činjeničnog stanja, od strane AMC-ovog servisera osposobljenog za pružanje usluge pomoći na putu, smatraće se kao iskorištena besplatna usluga.

Član 19.

Ako AMC-ov vozač servisnog vozila koje pruža pomoć na putu, proceni da je Korisnik usluge pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, i da je pri tome agresivan i neprijatan, vozač ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i bezbednosti dobara napusti mesto pružanja pomoći na putu i prekine akciju pružanja pomoći na putu, bez konsultacije sa nadređenima, već samo uz obaveštenje agenta iz Call Centra o činjeničnom stanju, a usluga ka Korisniku usluge će se smatrati izvršenom, bez mogućnosti na žalbu.

Član 20.

Korisnik usluge je saglasan da AMC čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AMC-a i njegovih saradnika.

Član 21.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za štetu na vozilu koja nastane prilikom transporta, a koja je nastala krivicom trećeg lica ili krivicom korisnika usluge pomoći na putu.

Član 22.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za stvari koje se u momentu pružanja usluge pomoći na putu zateknu u vozilu (osim osnovne opreme propisane zakonom).

Član 23.

Za slučaj spora Korisnik usluge pomoći na putu prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog odnosa. Korisnik usluge pomoći na putu je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na broj CALL CENTRA AMC-a 0800/021-024.

Član 24.

Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku iz čl.22, tada nadležnost prelazi na Opštinski sud u Novom Sadu.