USLOVI POMOĆI NA PUTU ZA PAKET „DODATAK EVROPA“ – AMC SRB GROUP (SKRAĆENO AMC)

 

Član 1.

Pomoć na putu dobija korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o usluzi pomoći na putu, kao i članovi njegove najuže porodice (supružnik i deca), ali se odnosi isključivo i samo na vozilo navedeno u Ugovoru i ne može biti iskorišteno za neko drugo vozilo. Kada je firma vlasnik vozila, pomoć na putu dobijaju zaposleni u toj firmi. Kada se firma bavi rent a car-om, pomoć na putu mogu da koriste i korisnici usluga te firme. Kada je vlasnik vozila lizing kuća, pomoć na putu koriste lica koja imaju ovlašćenje za korišćenje vozila od strane lizing kuće.

Član 2.

Rok važenja ugovora počinje od momenta uplate usluge pomoći na putu i traje shodno važenju ugovora.

Član 3.

Pomoć na putu važi na teritoriji Evrope (bez Srbije) i to u sledećim zemljama: Azerbejdžan, Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Vatikan, Gruzija, Grčka, Danska, Estonija, Irska, Island, Italija, Jermenija, Kazahstan, Kipar, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Švajcarska, Švedska i Španija.

Član 4.

Pozivom CALL CENTRA AMC-a na broj 011/4143-588, korisnik usluge pomoći na putu dobija sledeće vrste usluga 24h dnevno, 365/366 dana u godini:

 

Pomoć na putu u inostranstvu, do 3,0 t ukupne težine-privatni putnički automobil, bez kamiona i teretnih kola LIMIT BROJ DANA
Popravka na licu mesta ili usluga šlepanja do prvog ovlašćenog servisa €300 /
Hotelski smeštaj – Noćenje u hotelu za maksimalno 5 putnika €60 1
Refundacija troškova prevoza putnika (autobus ili voz) do željenog mesta u Srbiji Cena karte /
Povratak vozila u zemlju prebivališta u slučaju saobraćajne nezgode €1.000 /

 

Ugovorena pomoć na putu kao i obaveza AMC-a počinje kada korisnik usluge kontaktira Call Centar AMC-a, na broj 011/4143-588, koji je na raspolaganju 24h dnevno, 365/366 dana u godini i za vreme neradnih dana.

Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga preko sledećih informacija koje će tražiti od lica koje je uputilo zahtev:

  • Broj ugovora
  • Priroda kvara
  • Lokacija gde se desio kvar
  • Ime i prezime Korisnika usluge
  • Vozilo i registarske oznake
  • Broj šasije vozila

Član 5.

Korisnik usluge pomoći na putu dobija uslugu popravke vozila na licu mesta ili šlepanja, za 1 slučaj u toku godine bez obzira da li je u pitanju kvar ili nezgoda po svim uslovima i pravilima izvršioca usluge u zemlji pružanja usluge pomoći na putu.

Usluga nastavka putovanja i smeštaja mogu da se iskoriste samo nakon što je vozilo prešlepano u servis i to izborom jedne od te dve usluge, u zavisnosti od potrebe korisnika usluge.

Član 6.

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na vozilo navedeno u Ugovoru, a u slučaju da to vozilo kojem je potrebna pomoć na putu ima priključno vozilo, korisnik usluge sam snosi troškove šlepanja priključnog vozila po cenovniku pružaoca usluge.

Član 7.

AMC se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili obustavljanje pružanja usluge pomoći na putu u slučaju više sile, građanskog ili međunarodnog rata, pobuna, ustanaka, demonstracija ili sl.

Član 8.

U slučaju da korisnik usluge pređe limite koji su pokriveni od strane AMC-a, korisnik usluge sam snosi ostatak troškova po cenovniku pružaoca usluga.

Član 9.

Prijava kvara ili udesa CALL CENTRU AMC-a na broj 011/4143-588 mora biti isključivo na dan kada se neispravnost vozila desila, i tad se podrazumeva da se pruža usluga pomoći na putu, koju je AMC u obavezi da izvrši u skladu sa ovim Uslovima, osim u slučajevima navedenim pod čl. 16, čl. 17 i čl. 18 ovih Uslova. U suprotnom, ako vozilo stoji duže od 24h parkirano, ne smatra se da je vozilo učesnik u saobraćaju i kao takvom, ne može se pružiti usluga pomoći na putu, već to spada domen standardnog prevoza vozila, što nije predmet Evropa paketa pomoći na putu, kao i ovih Uslova.

 

Član 11.

AMC se obavezuje da će na lice mesta doći u najkraćem roku od momenta prijave slučaja CALL CENTRU AMC-a na broj 011/4143-588, izuzev u situacijama kada zbog više sile vozilo nije u mogućnosti da dođe u ugovorenom roku.

Član 12.

Korisnik usluge stiče pravo na uslugu pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u saobraćaju, a ako je za njegov utovar na šlep vozilo potrebno specijalizovano vozilo za izvlačenje u tom slučaju AMC da organizuje specijalno vozilo o trošku Korisnik usluge po redovnom cenovniku vršioca usluge.

Član 13.

Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena usluga pomoći na putu.

Član 14.

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka tretna vozila koja ne prelaze ukupnu težinu od 3,0t bruto.

Od pružanja ove usluge pomoći na putu, izuzeta su sva kombi vozila i vozila javnog prevoza.

Član 15.

AMC kao asistentska kuća sa delatnošću pružanja usluge pomoći na putu (zamena pneumatika, davanje struje, utovar, prevoz i istovar vozila), ne pokriva nikakvu vrstu troškova kod popravke vozila na licu mesta, vezanu za rezervne delove (pneumatik,…) i gorivo, neophodne za osposobljavanje vozila za nastavak putovanja, kao ni nikakvu vrstu troškova u servisu, koji proisteknu prilikom otklanjanja kvara zbog kog je vozilo i došlepano u servis.

Takođe, ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje proceduru za ostvarivanje besplatne usluge pomoći na putu i sam (bez pozivanja AMC-ovog Call Centra), o svom trošku, organizuje neku od usluga iz čl.4 ovih Uslova, AMC ne vrši refundaciju tako nastalih troškova Korisniku usluge.

Nikakva vrsta refundacije, nije predmet ovog Ugovora.

Član 16.

U slučaju da Korisnik usluge na bilo koji način zloupotrebljava pomoć na putu (davanje lažnih informacija pri predstavljanju CALL CENTRU AMC-a na broj 011/4143-588 i slično), nastupa momentalno raskidanje Ugovora između AMC-a i tog Korisnika usluge, uz pravo AMC-a na naknadu pričinjene štete od strane korisnika usluge i pravo AMC-a na jednostrani raskid ugovora, bez prava žalbe Korisnika usluge.

Član 17.

Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila (asfaltni,betonski put), a ne važi na makadamu i zemljanim putevima.

Član 18.

Usluga pomoći na putu od strane AMC-a neće biti izvršena niti će AMC snositi troškove u sledećim slučajevima:

– šteta ili gubici prouzrokovani direktno ili indirektno ratom, okolnostima sličnim ratu, unutrašnjim javnim poremećajima ili zvaničnim ukazima ili krađom.

– jonizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje od nuklearnog goriva;

– radioaktivne, toksične ili druge štetne karakteristike eksplozivnih, nuklearnih postrojenja ili njihovih delova

– gubitak, uništenje ili šteta prouzrokovana vazdušnim udarima od aviona ili drugih letelica koji se kreću brzinom zvuka ili nadvazdušnom brzinom

– automobilske trke, reli vožnje, testovi brzine i izdržljivosti ili druga vrsta treninga slična tome

– nesreće ili povrede izazvane namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili izazvane aktivnosti koje lokalne vlasti nisu odobrile.

– šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla

– u slučaju da je Korisnik usluge, kao vozač vozila kome treba pružiti uslugu pomoći na putu, pod dejstvom alkohola i drugih opijata, on kao takav ne sme da bude učesnik u saobraćaju, te AMC nije ni u obavezi da takvom licu pruži uslugu pomoći na putu.

– ako se vozilo kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje treba da pruži uslugu pomoći na putu. Tada Korisnik usluge ima mogućnost da organizuje izvlačenje vozila iz garaže sam ili uz organizacionu pomoć AMC-a, ali o svom trošku i tek nakon što vozilo bude van takve garaže i na mestu gde tehnička mogućnost dozvoljava pružanje usluge, AMC je u mogućnosti da pruži uslugu pomoći na putu, u skladu sa ovim Uslovima.

– ukoliko korisnik usluge želi ovaj paket da iskoristi u vidu standardnog šlepanja, a ne stvarne potrebe za uslugom pomoći na putu i pri tom da lažne informacije o stanju vozila. AMC će ovo tretirati kao zloupotrebu, neće biti u obavezi da preveze vozilo, a sam izlazak na lice mesta i utvrđivanje činjeničnog stanja, od strane AMC-ovog lica osposobljneog za pružanje usluge pomoći na putu, smatraće se kao iskorištena besplatna usluga.

Član 19.

Ako agent u Call Centru prilikom prijema poziva od strane Korisnik usluge subjektivno proceni da je Korisnik usluge, kome treba da se pruži usluga pomoći na putu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, agent je u obavezi da po Zakonu pozove policiju, kako bi se na licu mesta ustanovilo činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da Korisnik usluge nije pod uticajem bilo kakvih opijata, neodložno i u najkraćem mogućem roku će mu biti pružena usluga pomoći na putu, u suprotnom, usluga pomoći na putu neće biti izvršena, niti će AMC-a snositi bilo kakve troškove ili sankcije za nepružanje usluge.

Ako AMC vozač vozila koje pruža pomoć na putu, proceni da je Korisnik usluge pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, i da je pri tome agresivan i neprijatan, vozač ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i bezbednosti dobara napusti mesto pružanja pomoći na putu i prekine akciju pružanja pomoći na putu, bez konsultacije sa nadređenima, već samo uz obaveštenje agenta iz Call Centra o činjeničnom stanju, a usluga ka Korisniku usluge će se smatrati izvršenom, bez mogućnosti na žalbu.

Član 20.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za štetu na vozilu koja nastane prilikom transporta, a koja je nastala krivicom trećeg lica ili krivicom korisnika usluge pomoći na putu.

Član 21.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za stvari koje se u momentu pružanja usluge pomoći na putu zateknu u vozilu (osim osnovne opreme propisane zakonom).

Član 22.

Korisnik usluge je saglasan da AMC čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AMC-a i njegovih saradnika.

Član 23.

Za slučaj spora Korisnik usluge pomoći na putu prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog odnosa. Korisnik usluge pomoći na putu je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na CALL CENTRA AMC-a na broj 011/4143-588

Član 24.

Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku iz čl.23, tada se ugovara mesna nadležnost Opštinskog suda u Novom Sadu.