Elektronska naplata putarine je savremeni model plaćanja upotrebom TAG uređaja (u daljem tekstu TAG-ova), za odgovarajuću kategoriju vozila. Reč je o beskontaktnom sistemu naplate (vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na stubu pored ulazne i izlazne (naplatne) saobraćajne trake.

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE OBEZBEĐUJE:
  • naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim trakama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima,
  • jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
  • kraće vreme transakcije
  • veći broj transakcija za kraće vreme

Putarina – predstavlja posebnu naknadu za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine.

Na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) ulazne i naplatne saobraćajne trake su kombinovane za manuelnu i ENP naplatu.

…Žurite sa putovanja… i… ne želite da čekate u koloni pred naplatnom rampom,.. želite da putujete bezbedno i komforno…
Imamo rešenje za Vas: elektronski uređaj TAG…

TAG uredjajTAG uređaj

TAG predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, a vlasnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje zaključi ugovor sa JP “Putevi Srbije” i uz odgovarajući naknadu preuzme TAG uređaj.

Elektronska naplata putarine putem TAG uređaja funkcioniše na dva načina:

  • PRIPEJD sistem, u kojem korisnici unapred uplaćuju iznos dopune TAG -a putem kojeg se plaća putarina,
  • POSTPEJD sistem, isključivo za domaća pravna lica, u kojem korisnici plaćaju putarinu narednog meseca za prolaske sa TAG-om ostvarene u prethodnom mesecu. Za ovakav način plaćanja putarine neophodno je da korisnici zaključe ugovor sa JP „Putevi Srbije“ i prilože neopozivu bankarsku garanciju kao obezbeđenje za izvršenje obaveza po ugovoru. Na plaćene račune u ugovorenom roku korisnik ostvaruje popust od 5%.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA VRŠITE PLAĆANJE PUTARINE PUTEM GOTOVINE, ILI PLATNIM KARTICAMA, U OBAVEZI STE DA OBEZBEDITE ZAŠTITU UREĐAJA OD SLUČAJNOG OČITAVANJA!

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, na ulazu i na izlazu sa autoputa, TAG odašilje zvučne signale koji obaveštavaju korisnika o uspešnosti transakcije.

Ukoliko se TAG koristi u pripejd sistemu, na ulasku vozila na autoput na displeju se pokazuje stanje kredita na TAG–u, a na izlasku sa autoputa iznos putarine i preostalo stanje na kredita na TAG-u. Pali se zeleno svetlo na displeju, mehanička barijera se podiže i vozilo napušta traku.

TAG uređajTAG uređaj

Sve potrebne instrukcije o načinu postavljanja TAG-a u vozilo i načinu korišćenja TAG-a na naplatnim stanicama date su u Uputstvu za postavljanje i korišćenje TAG uređaja, koje svaki korisnik dobija prilikom preuzimanja TAG-a. Korisnik je dužan da se pridržava navedenog uputstva kako bi TAG pravilno funkcionisao.
ico-adobeUputstvo za postavljanje TAG uređaja

TAG-ovi koji su konfigurisani za prvu kategoriju – putnička vozila, mogu se koristiti i na drugim vozilima iste kategorije.

POTREBNA DOKUMENTA

Potrebna dokumenta pri zaključivanju ugovora i kupovini uređaja za Elektronsku naplatu putarine su:

Za pravna lica:
1. Identifikacioni podaci: Naziv, adresa, matični broj, broj računa i sl.
2. Rešenje APR o upisu u registar
3. Potvrda Poreske uprave o izvršenom evidentiranju za PDV(obrazac PEPDV)
4. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji i broj PIB (obrazac REG)
5. Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG

Za fizička lica:
1. Identifikacioni podaci: Kopija lične karte
2. Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG

DISTRIBUTIVNA MESTA

Prodaja TAG uređaja i dopuna za elektronsku naplatu putarine (ENP) u pripejd sistemu obavlja se u
Korisničkom centru JP „Putevi Srbije“, ul. Ustanička 64/5, Beograd i na prodajnim mestima Ovlašćenih distributera: AMSS – AUTO MOTOSAVEZ SRBIJE, TEHNO-COOP i NIS.
Zaključivanje Ugovora u postpejd sistemu (samo za pravna lica) obavlja se isključivo u Korisničkom centru JP „Putevi Srbije“, ul. Ustanička 64/5, Beograd
Radno vreme sa korisnicima usluga je radnim danima od 8:30h do 15:00h

KONTAKT:

Tel: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Faks: (+381 11) 2451-695, 78-57-141, 
Mob.: (+381 60) 840-2621 (samo za SMS poruke)
E-mail: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Spisak prodajnih mesta TAG uređaja i dopuna za elektronsku naplatu putarine (ENP) u pripejd sistemu

Mapa prodajnih mesta na teritoriji Srbije, za kupovinu i dopunu TAG-uređaja za Elektronsku naplatu putarine

CENA TAG UREĐAJA

Cena TAG uređaja je: 1.685,00 dinara + PDV 337,00 dinara = 2.022,00 dinara

Krajnjim korisnicima – fizičkim i pravnim licima odobrava se popust za avansnu kupovinu TAG- ova, po sledećoj skali:

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplatiVisina popusta
25 – 100 kom.2%
101 – 300 kom.4%
301 kom. i više6%

Za avansnu uplatu dopuna TAG uređaja odobrava se sledeći popust:

Vrednost avansne uplate unete u TAGPopust na uneti iznos
10.000,00 – 25.000,00 dinara4%
25.001,00 – 50.000,00 dinara6%
50.001,00 – 100.000,00 dinara8%
od 100.001,00 i više dinara10%

LISTING PROLAZA ZA TAG UREĐAJE

Obaveštavamo korisnike TAG uređaja da mogu da dobiju listinge o elektronskoj naplati putarine u elektronskoj formi za prolaske autoputem izvršene posle 01.05.2014. godine. Potrebno da korisnici sa veb sajta JP „Putevi Srbije“ preuzmu i popune Zahtev u Excel formatu i pošalju na tag.listing@putevi-srbije.rs
Listing sadrži podatke za jedan mesec, a ukoliko korisnik želi listing za više meseci potrebno je da uputi zahteve za svaki mesec posebno.

Listinzi se obrađuju za prethodne vremenske periode. Obrađeni zahtevi se elektronskim putem dostavljaju korisnicima od 20. u mesecu za prethodni mesec.

Ukoliko korisnik želi listing za vremenski period pre 01.05.2014.godine, potrebno je da uputi poseban zahtev poštom ili e-mail u kojem će navesti ID broj TAG-a i period za koji želi listing.

Korisnik treba da koristi samo Excel fajl koji je postavljen na sajtu bez ikakvih izmena formata fajla i tipa podataka.

Serijski broj TAG uređaja nalazi se na samom uređaju i unosi se poslednjih jedanaest cifara. Prilikom unosa prve cifre koja je uvek nula ista se automatski izbriše i ostaje upisano deset cifara. Takođe, zahtev za listing sadrži i kolonu u koju se unosi ID broj TAG uređaja koji je naveden u Ugovoru i sadrži devet cifara. Korisnik može da izabere po kojem broju će tražiti listing.

E-mail adresu treba upisivati unošenjem slova i oznaka, a ne kopiranjem linka.

Prilikom popunjavanja vremenskog perioda za koji se traži listing kao poslednji datum perioda treba upisati naredni dan, npr: za period 01.10.2014 – 31.10.2014 treba upisati 01.10.2014 – 01.11.2014 s tim što se iza godine ne upisuje tačka.

U pravilno popunjenom zahtevu polja u koja se unose serijski broj TAG uređaja i period za koji se traži listing treba da imaju desno poravnanje.

Zahtev za listing prolaza

NAČIN PODNOŠENJA REKLAMACIJA

1. REKLAMACIJA NA ISPRAVNOST TAG UREĐAJA

Reklamaciju na ispravnost TAG uređaja moguće je podneti isključivo na naplatnim stanicama i to:

– Ukoliko je TAG uređaj čija se ispravnost reklamira, u garantnom roku,
– Ukoliko TAG uređaj nema na sebi tragove fizičkog oštećenja,
– Ukoliko se nakon provere ovlašćenih lica (zaposlenih na naplatnim stanicama) utvrdi da očitavnje TAG uređaja nije moguće,
– Ukoliko nakon popunjavanja obrazca “Reklamacija na ispravnost TAG uređaja” od strane ovlašćenog lica, korisnik TAG uređaja potpiše saglasnost o uslovima za zamenu uređaja.

Reklamacija na TAG uređaj model KTC TS 3204_02A

U slučaju opravdane reklamacije korisnika na TAG uređaj model KTC TS 3204_02A (u daljem tekstu: stari TAG uređaj), koji je kupljen nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014), isti će biti zamenjen novim uređajem model TRP-4010 (u daljem tekstu: novi TAG uređaj).

Svaki neispravni stari TAG uređaj biće zamenjen novim TAG uređajem, uz plaćanje razlike u ceni između dva gore navedena modela.

Reklamacija na TAG uređaj model TRP- 4010

U slučaju opravdane reklamacije korisnika na TAG uređaj model TRP- 4010, isti će biti zamenjen novim uređajem model TRP-4010, ukoliko nije prošlo više od dve godine od datuma sklapanja Ugovora o kupovini TAG uređaja.

Svaki neispravni TAG uređaj model TRP- 4010 biće zamenjen novim TAG uređajem (isti model), bez plaćanja naknade.

2. REKLAMACIJA NA NELOGIČNO SKINUTA SREDSTVA SA TAG UREĐAJA

U slučaju reklamacija za pogrešno skinuta sredstva sa TAG uređaja korisnik podnosi reklamaciju na propisanom obrascu koji može da preuzme na naplatnoj stanici i zvaničnom sajtu JP “Putevi Srbije”.

Popunjeni obrazac reklamacije za pogrešno skinuta sredstva korisnik treba da pošalje na e-mail: tag.reklamacije@putevi-srbije.rs, ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“, Ljube Čupe broj 5, 11050 Beograd.

Rok za podnošenje reklamacije je 30 (trideset) dana od dana nastanka anomalije. Svi zahtevani podaci moraju biti upisani u obrazac inače će zahtev biti odbijen kao nekompletan.

Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređajem (za otvoreni sistem)

Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređajem (za zatvoreni sistem)

Prijava izgubljenog / ukradenog TAG uređaja

KONTAKT TELEFONI ZA SVA PITANJA, PRIMEDBE I PROBLEME KORISNIKA SU:

Tel: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Faks: (+381 11) 2451-695, 78-57-141
Mob.: (+381 60) 840-2621
E-mail: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

*Tekst je preuzet sa sajta http://www.putevi-srbije.rs